Tag Archives | แบบท่อระบายน้ำ

แจกฟรีแบบมาตรฐานท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ

การพัฒนาเส้นทางคมนาคมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชน เป็นงานที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในเขตชานเมืองทั้งเทศบาลและสุขาภิบาลต่างๆ ปัญหาที่มักพบบ่อยในก็คือการออบแบบและคำนวนท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ที่ลักษณะทางกายภาพของชุมชนนั้นๆแตกต่างกันไป ทำให้เสียเวลาในการดำเนินงานจนบางโครงการทำเสร็จไม่ทันในปีงบประมาณ การพัฒนาด้านนี้จึงล่าช้าโดยไม่จำเป็น ดังนั้นกรมการปกครองได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงเสนอแบบมาตรฐาน ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณให้ใช้เป็นแบบแปลนมาตรฐานในการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแล้ว สำหรับเทศบาล สุขาภิบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะได้พิจรณาตามความเหมาะสมแห่งสภาพพื้นที่เป็นรายโครงการ แบบมาตรฐานนี้สามารถช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการออกแบบและคำนวนได้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสุขาภิบาลที่ไม่มีเจ้าหน้าด้านวิศวกรรมอยู่ประจำหน่วยงาน และสามารถทำให้การดำเนินการโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและปรับปรุงสภาพชุมชนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และรวดเร็ว สนองความต้องการของคนในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ดาวน์โหลดแบบมาตรฐานท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ขอบคุณข้อมูลจาก โยธาไทย.net http://www.yotathai.net  

Continue Reading