Entries tagged แบบท่อระบายน้ำ

แจกฟรีแบบมาตรฐานท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ

Posted on May 12, 2012 Comments

การพัฒนาเส้นทางคมนาคมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชน เป็นงานที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในเขตชานเมืองทั้งเทศบาลและสุขาภิบาลต่างๆ ปัญหาที่มักพบบ่อยในก็คือการออบแบบและคำนวนท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ที่ลักษณะทางกายภาพของชุมชนนั้นๆแตกต่างกันไป ทำให้เสียเวลาในการดำเนินงานจนบางโครงการทำเสร็จไม่ทันในปีงบประมาณ การพัฒนาด้านนี้จึงล่าช้าโดยไม่จำเป็น

Continue…